บริษัท จีพีซี กรุ๊ป จำกัด (สํานักงานใหญ่) เวอร์ชัน Odoo 10.0-20180121

Information about the บริษัท จีพีซี กรุ๊ป จำกัด (สํานักงานใหญ่) instance of Odoo, the Open Source ERP.

แอพพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว

Website Cod Payment Acquirer
Provide Cash On Delivery Payment Option for accepting payments to your valuable customers.
Website Seo Pro
Manage all SEO Information(Meta-tags, alt-tags on your images, etc) of all your products/categories in minutes !!!
Website Product Stock
Display Product stock on website product page.
Product Images In Order Lines
View product images in list view/order line.
App Odoo Customize
Quick customize
CRM
Leads, Opportunities, Activities
การจัดการสินค้าคงคลัง
สินค้าคงคลัง การจัดส่ง การจัดการคลังสินค้า
การขาย
Quotations, Sales Orders, Invoicing
การสนทนา
Discussions, Mailing Lists, News
การแจ้งหนี้
Send Invoices and Track Payments
การบัญชีและการเงิน
Financial and Analytic Accounting
Website Builder
Build Your Enterprise Website
eCommerce
Sell Your Products Online
การบริหารการจัดซื้อ
Purchase Orders, Receipts, Vendor Bills
สมุดรายชื่อบุคลากร
งาน, แผนก, รายละเอียด พนักงาน
Attendances
Manage employee attendances
การติดตามการใช้จ่าย
การตรวจสอบค่าใช้จ่ายใบแจ้งหนี้
Ecommerce Base
Ecommerce Base: Customize sale, stock, website_sale, etc.
LINE Pay Acquirer
Payment Acquirer: LINE Pay Implementation
Website Webkul Addons
Manage Webkul Website Addons
Mass Mailing Campaigns
Design, send and track emails
ปฏิทิน
Personal & Shared Calendar
Website Live Chat
Website Live Chat with Visitors/Customers